Eftersyn af industriskorstene

Dominion Steelcon tilbyder lovpligtig eftersyn af industriskorstene efter EN 13084-1:2007 for at kontrollere skorstenens standssikkerhed, for at forlænge skorstenens levetid samt for at opdage reparationsbehov i tide. 

Det er ikke blot vigtigt at efterse sin industriskorsten for at overholde EN normen, der foreskriver jævnlige og helst 2-årige eftersyn for at sikre skorstenens standssikkerhed, men også for at fange evt. reparationsbehov i tide, før de bliver for omfattende og dermed omkostningstunge.

Enhver inspektion omfatter ultralydmålinger udover en professionel visuel inspektion med fotos samt en vurdering af skorstenens standsikkerhed. Dette samles i en detaljeret rapport. Sammen med rapporten sendes vore forslag til evt. påkrævede/anbefalede reparationer, malings- og vedligeholdelsesarbejder, som Dominion Steelcon også er specialister i at udføre. Dominion Steelcon fokuserer dog på, at der ikke tilbydes unødvendige reparationer med for kunden unødvendige udgifter til følge medmindre kunden selv har ønsker om specifikke udbedringer.

Rapporten er delt op i en inspektion af skorstenens bærende- og røggasførende del. Under eftersynet af skorstenens bærende del bliver foddelen, kappen, lejderen, platformen(e), overfladebehandlingen, evt. flangesamlinger og målestudse inspiceret.

Inspektionen af den røggasførende del inkluderer bl.a. kernens bund, røggastilslutning, renselem samt top. Her kan inspektionen udvides ved at benytte en mandskabskurv, hvormed servicemontøren hejses ned gennem kernen, hvor en indvendig inspektion af hele kernen kan foretages inkl. ultralydsmålinger hver femte meter som på udvendig side. Dette er dog typisk kun at anbefale, hvis der er indikationer på, at kernens tilstand er kritisk.

Følgende bliver altså udført gennem en inspektion af en stålskorsten:

 • Kontrol og evt. efterspænding af ankerbolte.
 • Eftersyn af fodplade og forstærkningsribber samt lynafleder
 • Kontrol af skorstenens understøbning
 • Visuel kontrol samt ultralydmålinger af skorstenskappen
 • Visuel kontrol samt ultralydmålinger af kerner ved top og bund.
 • Kappe- og kernedræn efterses
 • Visuel kontrol af ventilation ved skorstenstop og –fod.
 • Visuel kontrol samt ultralydmåling af skorstenstop(pe).
 • Visuel kontrol samt ultralydmåling af renselem(me).
 • Visuel kontrol af flangesamlinger inkl. bolte.
 • Visuel kontrol af forstærkningskarm(e) ved røgtude.
 • Kompensatorer, kanalinddækning samt røggastilslutninger efterses.
 • Lejder og lignende sikkerheds- og funktionsrelevante dele så som platforme, målestudse mm efterprøves og tilses for korrosion mm
 • Svingningsdæmper efterprøves for funktion samt kontrolleres i ophæng og væskestand
 • Overfladebehandling kontrolleres og evt. måles

Eftersyn samt reparationer af kanalanlæg, spjæld og andre dele "tæt på skorstenen" medtages også gerne - kontakt os for nærmere information.

Dominion Steelcon udfører også inspektioner og reparationer af murede- og betonskorstene i samarbejde med specialister på dette område. Kontakt os for nærmere information.