Revízie priemyselných komínov

Dominion Steelcon ponúka služby revízie priemyselných komínov, ktoré sú povinné podľa normy EN 13084-1:2007 za účelom preverenia stability a statiky komínov, predĺženia životnosti komína, resp. zistenia potrebných opráv na komíne.

Revízia priemyselného oceľového komína podľa príslušnej normy je povinná a norma predpisuje pravidelné, pokiaľ možno 2-ročné revízie komínov ohľadne ich statiky, ale taktiež, aby sa zistili závady a defekty na komíne. Výsledkom revízie sú návrhy na opravy komínov s určením termínov realizácie tak, aby nedošlo k prípadnej havárii, resp. nebezpečnej situácii.

Každá inšpekcia zahŕňa profesionálnu vizuálnu kontrolu zdokumentovanú fotografiami, ultrazvukovým meraním, ako aj odhadom statiky komína. Tieto všetky merania sa zhrnú v podrobnej revíznej správe, ktorá zahŕňa aj naše profesionálne návrhy možných/nutných opravárenských prác,  a údržbu a ochranu povrchu komína.  Dominion Steelcon môže tiež tieto práce zrealizovať a zabezpečiť špecialistov z tejto oblasti. Dominion Steelcon sa  zameriava na vykonávanie nevyhnutných a požadovaných údržbových prác, podľa revíznych správ ako aj z možností zákazníka.

Správa popisuje inšpekciu konštrukčnej časti ako aj vnútornej vložky oceľového komína. Počas inšpekcie sú skúmané: základová pätka komína, nosný plášť, rebrík, plošina, povrchová úprava komína, možné pripojenie prírub a nástvce pre odber vzoriek emisií.

Kontrola vnútornej vložky komína spočíva v revízie spodnej časti vložky, zaústenia a korunu komína. Inšpekcia môže byť rozšírená na inšpekciu pomocou žeriavu, kde inšpektor za pomoci montážneho koša vstupuje do vložky komína za účelom kontroly vnútornej vložky po celej jej dĺžke, vrátane ultrazvukového merania každých 5 metrov, ako na vonkajšom plášti. Toto sa doporučuje iba, ak existujú indície, že stav vložky je kritický.

.

Nasledujúce kontroly sú vykonávané v rámci revízie oceľových komínov:

 • Vizuálna kontrola a krútiaci moment kotevných skrutiek.
 • Inšpekcia základovej pätky komína a výztuh plášťa, vrátane uzemnenia komína.
 • Vizálna kontrola vysprávok pod pätkou komína.
 • Vizuálna kontrola a ultrazvukové meranie nosného plášťa komína.
 • Vizuálna kontrola a ultrazvukové meranie vložky na spodku v korune komína.
 • Kontrola nosného plášťa komína a odvodu kondenzátu.
 • Vizuálna kontrola ventilačných otvorov v spodnej a vrchnej časti plášťa.
 • Vizuálna kontrola a ultrazvukové meranie koruny komína.
 • Vizuálna kontrola a ultrazvukové meranie servisných dvierok.
 • Vizuálna kontrola a krútiaci moment prírubových spojov, vrátane skrutiek.
 • Vizuálna kontrola vyztuž rámu na zaústení do komína.
 • Kompenzátory a zaústenia do komína sú vizuálne kontrolované.
 • Rebrík a iné jeho časti, vrátane plošín a návarkov pre meranie emisií sú kontrolované a testované ohľadne korozívneho úbytku.
 • Tlmič kmitov v korune komína je testovaný čo sa týka počtu kmitov. Protiváha, resp. hladina nemrznúcej kvapaliny je vizuálne kontrolovaná. 
 • Povrchová úprava nosného plášťa je kontrolovaná.

Revízie ako aj opravy na potrubí a iných elementov komína môžu byť doplnené do rozsahu dodávky. Kontaktujte nás prosím v prípade záujmu. 

Dominion Steelcon zároveň realizuje revízie a opravy na tehlových, resp. železobetónových komínoch v spolupráci so špecialistami v tejto oblasti.  Kontaktujte nás prosím v prípade záujmu o ďalšie informácie, resp. cenovú ponuku.